Scroll to top
تمامی حقوق برای آژانس تبلیغاتی عاج محفوظ است ©
اشتراک

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

به نام خدا

شماره: …………………
تاریخ: …………………

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) …………………………………………………………. فیمابین …………………………………………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………. و شماره تماس ……………………………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک سو و آژانس تبلیغاتی عاج که از این پس مجری نامیده می شود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.
تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

نام کارفرما: …………………………………………………. نام نماینده: ………………………….
سمت : ………………………………….. شماره همراه نماینده: ……………………………………. آدرس ایمیل: …………………………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
طراحی ساختار کلی و اجرای وب سایت داینامیک طبق برگه سفارش.

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت
۳۰% از کل مبلغ در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت می گردد.
۴۰% بعد از تایید نهایی طراحی قالب کلی سایت
۳۰% در زمان تحویل نهایی پروژه

ماده ۳) مبلغ قرار داد – جدول هزینه ها

ردیفشرح خدمات ثبت دامین و هاستینگتعداد | ظرفیتجمع هزینه ها
۱
۲
۳
۴
۵
جمع کل (ریال)
ردیفشرح خدمات طراحی و اجرای وبسایتتیراژجمع هزینه ها
۱
۲
۳
۴
۵
جمع کل (ریال)

 

تبصره ۱- ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی سایت تماما به عهده کارفرما میباشد (دیتا اینتری).
تبصره ۲- تمامی اطلاعات سایت  توسط کارفرما تهیه میگردد.

ماده ۴) مدت قرارداد
مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ….. روز کاری می باشد.
زمان بررسى و اظهارنظر و تایید نمونه اولیه توسط کارفرما حداکثر به مدت ….. روز کاری می باشد.
مدت زمان تحویل نهایى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداکثر ….. روز کاری می باشد.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد : پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در بند شرایط پرداخت.
مرحله دوم : دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد.
مرحله سوم : طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط طراح و ارائه به کارفرما.
مرحله چهارم : تایید یکی از طرح های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح های ارائه شده .
مرحله پنجم : اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح های اولیه ارائه شده توسط طراح و تایید نهایی طراحی اولیه.
مرحله ششم : پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند شرایط پرداخت به طراح.
مرحله هفتم : تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.
مرحله هشتم : تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط طراح.
مرحله نهم : اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات (حداکثر تا یک مرحله) و سپس تایید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما .
مرحله دهم : پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج در بند شرایط پرداخت به طراح.
مرحله یازدهم : تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پایان قرارداد.
مرحله دوازدهم : دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده ۶) تعهدات مجری
مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
مجری متعهد میگردد حداکثر تا ۳ اتود طراحی از صفحه اصلی را به نوبت به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل ۳۰% از مبلغ کل قرارداد است را به عنوان حق الزحمه مجری در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری را ندارد.
کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری گرافیک قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی میگردد و مجری گرافیک موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.
مجری متعهد میگردد کلیه آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
مجری متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.
نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید مجری میباشد و مجری در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
مجری متعهد میگردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند ۴ بر عهده نخواهد داشت.
طراح گرافیک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید. به کاربردن سایت، تلفن و یا سایر اطلاعات توسط طراح گرافیک در کنار امضاء نیاز به تایید کارفرما در متن قرارداد را نخواهد داشت.
چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافیک جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اولی مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى دیگر به طراح گرافیک بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر نمونه ها نخواهد داشت.
چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد،کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط بر انجام تغییرات که توسط طراح گرافیک اعلام میگردد میباشد.
چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه طرح ، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند مبلغ حق الزحمه قرارداد به طراح خواهد بود.
حداکثر فرصت اعلام نظر نماینده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، چهار روز کاری می باشد. بدیهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تایید آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم، پنجم و نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد ۱۵% بوده و پس از مرحله نهم مندرج در بند مراحل اجرای موضوع قرارداد، در صورت درخواست از طراح برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند شرایط پرداخت را به طراح تحویل نماید.
پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به طراح می باشد.
کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار نماینده آن شرکت قرار میگیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرارگیرد ( به هر نحوی – مانند نرم افزار های Keylogger عدم رعایت نکات امنیتی و …) طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.

ماده ۸) معیار پذیرش
عدم وجود مغایرت عملکرد سایت با اطلاعات داده شده می باشد.

ماده ۹) فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
۱- قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی مجری فسخ و کارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ کار انجام شده توسط کار گزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجری می باشد.
۲- قصور مجری در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
۳- توافق طرفین قرار داد.
تبصره – فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجری نخواهد بود.

ماده ۱۲) حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می گردد.

ماده ۱۳) مسائل پیش بینی نشده
در صورت بروز مسائل پیش بینی نشده در قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.
تبصره – در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می گردد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………………………………………….. در ۱۳ ماده در دو نسخه یکسان به انضمام برگه سفارش که هر به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………………….. به سمت مجری و ……………………………………………….. به سمت کار فرما رسید.